Selected for Fastfood.

***Natural roasted chicken / Hen stripes (extra small pieces !)***

Chicken breast roasted and cut in stripes / Kipfilet geroosterd en gesneden in reepjes / Filet de poulet rôti et coupé en lanières. Innerfillets in 7 mm small stripes / Haasjes in 7 mm kleine reepjes / Aiguilettes en 7 mm lanières fines.

Chicken breast roasted and cut in stripes / Kipfilet geroosterd en gesneden in reepjes / Filet de poulet rôti et coupé en lanières.

Innerfillets in 7 mm small stripes / Haasjes in 7 mm kleine reepjes / Aiguilettes en 7 mm lanières fines.

Spicy roasted hen chicken stripes / spicy geroosterde soepkip kippen reepjes / spicy lamelles de poulet poule rôti

Spicy roasted hen stripes / spicy geroosterde soepkip reepjes / spicy lamelles de poulet rôti

***Ready to use Chicken kebab***

Chicken kebab / Kip kebab / Kebab au poulet "The original"

Chicken kebab / Kip kebab / Kebab au poulet “The original”

***Poultry Bacon***

Streaky poultry Bacon / Crispy gevogelte spek / Bacon de volaille croustillante

Streaky poultry Bacon / Crispy gevogelte spek / Bacon de volaille croustillante

Streaky poultry bacon flakes / Crispy gevogelte spek vlokken / Flocon de bacon de volaille croustillante

Streaky poultry bacon flakes / Crispy gevogelte spek vlokken / Flocon de bacon de volaille croustillante

*** Famous chicken Snacks ***

Chicken croc extra / Corn kip eXtra / Poulet croq extr

Chicken croc extra / Corn kip eXtra / Poulet croq extra

*** Brochettes***

Mini frysteamed chicken breast skewer // mini kipfiletrochet / Mini brochet de filet de poulet précuit +/- 12gr

Mini frysteamed chicken breast skewer // mini kipfiletrochet / Mini brochet de filet de poulet précuit +/- 12gr

Frysteamed chicken breast skewer // Gegaarde kipfiletbrochet // Brochet de filet de poulet précuit

*** Nuggets ***

Chicken Nuggets "eXtra" Kip Nuggets "eXtra" Nuggets de poulet "eXtra" +/- 22 gr

Chicken Nuggets “eXtra” Kip Nuggets “eXtra” Nuggets de poulet “eXtra” +/- 22 gr

*** Bites / Nuggets artisanal of ambachtelijk ***

Cornflakes crispy chicken breast Nuggets / Cornflakes crispy kipfilet nuggets / cornflakes Nuggets de poulet croustillant +/- 25gr

Cornflakes crispy chicken breast Nuggets / Cornflakes crispy kipfilet nuggets / cornflakes Nuggets de poulet croustillant +/- 25gr

Crunchy Bites "populair" 100 % Innerfillet kipfilethaasjes Aiguilettes de poulet

Crunchy Bites “populair” 100 % Innerfillet kipfilethaasjes Aiguilettes de poulet

*** Wings Dots ***

Barbecue wings aperio / Barbecue kip aprio boutjes / Barbecue aperio pilons de poulet (Dots)

Barbecue wings aperio / Barbecue kip aprio boutjes / Barbecue aperio pilons de poulet (Dots)

***Tenders***

Crispy chicken breast strips / krokante kipfilet strips / émincés d'aiguilettes de poulet croquant

Crispy chicken breast strips / krokante kipfilet strips / émincés d’aiguilettes de poulet croquant

***

Breaded chicken goujong "Tenders" Gepaneerde kipfilethaasjes "Tenders" Aiguilettes de poulet panées "Tenders" (40-60gr)

Breaded chicken goujong “Tenders” Gepaneerde kipfilethaasjes “Tenders” Aiguilettes de poulet panées “Tenders” (40-60gr)

Crispy chicken breast burger/steak  // Crispy kipfilet burger/steak  // Burger/steak au filet de poulet croustillant 100gr

Crispy chicken breast burger/steak // Crispy kipfilet burger/steak // Burger/steak au filet de poulet croustillant 100gr

Chicken breast steaks fry-steamed / Gemarineerde kipfilet steaks fry-steamed / steaks de filet de poulet marinées fri à vapeur

Chicken breast steaks fry-steamed / Gemarineerde kipfilet steaks fry-steamed / steaks de filet de poulet marinées fri à vapeur

Burgers "Angus eXtra" // Hamburger "Angus eXtra" / Steak haché "Angus eXtra" 113 gr et 200gr

Burgers “Angus eXtra” // Hamburger “Angus eXtra” / Steak haché “Angus eXtra” 113 gr et 200gr

Chicken breast filet / Kipfilet / Filet de poulet

Chicken breast filet / Kipfilet / Filet de poulet

vleki

See also // Bekijk ook // Regarde aussi: www.vleki.com

See also // Bekijk ook // Regarde aussi: www.friedchickenpartners.com